Вхід в систему

Система дистанцiйного навчання працює в режимі спрощеної реєстрації.
Для вашої ідентифікації придумайте логін та пароль, введіть його і вподальшому використовуйте іх для входу в систему.

Детальніше див. Організація навчанняЯндекс.Метрика

Публікації про кредитні спілки вчених Полтавського університету економіки і торгівлі - ПУЕТ - 161

Монографії і дисертації про кредитні спілки та кооперативні банки :

 

 

Гончаренко Владислав Васильович, доктор економічних наук, професор

       

 

1) Гончаренко В.В. Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 1993) Honcharenko V.V. (1993) Cooperative organizations: economic nature and the problems of its revival in Ukraine (ukr)

2) Гончаренко В.В. Фінанси кредитних спілок України (положення та процедури). - Науково-практичний посібник. - К.: Канадська Програма розвитку кредитних спілок в Україні. - 1996. - 203 с. (13,8 д.а.) Honcharenko V.V. (1996) Finances of credit unions in Ukraine (principles and procedures) (ukr)

3) Гончаренко В.В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи. Міжнародний досвід та українська практика. (повний текст) - К.: Наукова думка, 1997. - 240 с.  (одноосібна монографія, 15,2 д.а.) Honcharenko V.V. (1997) Credit unions as financial cooperatives. Foreign experience and Ukrainian practice (ukr)

4) Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні  (повний текст). - К.: Глобус, 1998. - 330 с. (одноосібна монографія, 20,5 д.а.) Honcharenko V.V. (1998) Credit cooperation. The forms of economic self-help to rural and urban population in Ukraine and worldwide (ukr)

5) Гончаренко B.B. Ocнови теорії кредитної кооперації / Серія "Бібліотечка кооператора" за ред. В.В. Гончаренко /  - К.: НАКСУ, 1999. - №1. - 52 с. Honcharenko V.V. (1999) Fundamentals of credit cooperation theory (ukr)

6) Гончаренко В.В. Становлення світової системи кредитної кооперації : теорія, методологія, практика (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2002) Honcharenko V.V. (2002) Formation of the world credit cooperative system: theory, methodology, practice (ukr)


 

***

Пантелеймоненко Андрій Олексійович, доктор економічних наук, професор (персональна сторінка)

    

1) Пантелеймоненко А.О. Українська кредитна кооперація в минулому / Серія "Бібліотечка кооператора" / За ред. В.В. Гончаренко / Андрій Олексійович Пантелеймоненко - К.: НАКСУ, 1999. - №2. - 61 с. (3,0 д.а.) Panteleimonenko A.O. (1999) Ukrainian credit cooperation in the past (ukr)

2) Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти : Монографія / Андрій Олексійович Пантелеймоненко. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. - 227 с. (одноосібна монографія, 14,2 д.а.) Panteleimonenko A.O. (2006) Formation of cooperation within the Ukrainian countryside (ukr)

3) Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : Монографія / Андрій Олексійович Пантелеймоненко. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. - 347 с. (одноосібна монографія, 21,7 д.а.) (повний текст) Panteleimonenko A.O. (2008) Agrarian cooperation in Ukraine: theory and practice (ukr);

4) Пантелеймоненко А.О. Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина ХІХ - початок ХХІ століття) (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2009) Panteleimonenko A.O. (2009) Formation and development of cooperative organizations in agricultural sector of Ukraine (late 19th – early 21st century) (ukr)

5) Пантелеймоненко А.О. Діяльність європейських кооперативних банківських систем у контексті світової фінансово-економічної кризи: Розділ 5. / А.О. Пантелеймоненко // Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика: Монографія [За науковою редакцією проф. Брітченка І.Г.] – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету економіки і торгівлі, 2010. – 152 с. Panteleimonenko A.O. (2010) European cooperative banking systems activity in context of the world financial-economic crisis: Chapter 5 (ukr)

 

***

Пожар Артем Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент

  

Пожар А.А. Економічні та організаційні особливості розвитку кредитної кооперації в Україні (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2007) Pozhar A.A. (2007) Economic and organizational peculiarities of credit cooperation development in Ukraine (ukr)

Пожар А.А. Кредитно-кооперативний сектор економіки європейських країн : Монографія / Артем Анатолійович Пожар. - Полтава : РВЦ ПУЕТ, 2013. - 278 с. (одноосібна монографія)


Книги і брошури про кредитні спілки та кооперативні банки :


        

       

     

1) Гончаренко В.В. Основи теорії кредитної кооперації. / Серія "Бібліотечка кооператора" за ред. В.В. Гончаренка. - №1. - К.: НАКСУ, 1999. - 52 с. Honcharenko V.V. (1999) Fundamentals of credit cooperation theory (ukr)

2) Пантелеймоненко А. О. Українська кредитна кооперація в минулому. / Серія "Бібліотечка кооператора" за ред. В.В. Гончаренка. - №2. - К.: НАКСУ, 1999. - 61 с. Panteleimonenko A.O. (1999) Ukrainian credit cooperation in the past (ukr)

3) Пантелеймоненко А. О. Сільська кредитна кооперація в Україні [Текст] : досвід минулого / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПДСГI, 2001. – 70 с.    Panteleimonenko A.O. (2001) Rural credit cooperation in Ukraine: experience of the past (ukr)

4) Гончаренко В.В. Державне регулювання у сфері кредитної кооперації до 1917 року на східних землях України / Владислав Васильович Гончаренко (в складі авторського колективу) // Збірник статей, присвячений 130-й річниці заснування Сокиринського ощдано-позичкового товариства. - К., 2001. - С. 19-25 Honcharenko V.V. (2001) State regulations in the sphere of credit cooperation on the eastern territories of Ukraine before 1917th (ukr)

   5) Гончаренко В.В. Кооператив - особлива форма кооперації та неприбуткової господарської діяльностіКредитні кооперативні формування у сільському господарстві / Владислав Васильович Гончаренко (в складі авторського колективу) // Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Навчальний посібник. За ред. В.В. Зіновчука. - К.: "Вища освіта", 2001. -  С. 183-199 Honcharenko V.V. (2001) Cooperative as a special form of cooperation, and non-profitable economic activity; Credit cooperative formations in agricultural sector (ukr)

  6) Пантелеймоненко А.О.     Ретроспектива українського кооперативного руху  / Пантелеймоненко Андрій Олексійович (в складі авторського колективу) // Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Навчальний посібник. За ред. В.В. Зіновчука. - К.: "Вища освіта", 2001. -  С. 86-101 Panteleimonenko A.O. (2001) (within a group of authors). Retrospective of the Ukrainian Cooperative Movement (ukr)

  7) Гончаренко В.В. Як створити і налагодити роботу кредитної спілки /  В.В. Гончаренко, А.О. Пантелеймоненко – Полтава: Полтавський університет споживчої кооперації України, 2004. – 25 с. Honcharenko V.V. (2004) How to create and adjust a work of credit union (ukr)

  8) Гончаренко В.В. (в складі авторського колективу) Концептуальні підходи щодо створення системи аграрних кооперативних банків в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підтприємств на селі / За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ННА ІАЕ, 2004. - С. 147-157 Honcharenko V.V. (2004) (within a group of authors) Conceptual approaches to creating a system of agrarian cooperative banks in Ukraine (ukr)

  9) Гончаренко В.В., Пантелеймоненко А.О. (в складі авторського колективу) Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності. - К.: УІРФР, 2005. - книга перша - 652 с., книга друга - 664 с. Honcharenko V.V., Panteleimonenko A.O. (2005) (within a group of authors) Credit Unions in Ukraine: basic functioning principles (ukr)

  10) Гончаренко В.В., Пантелеймоненко А.О. Створення та організація роботи кредитних спілок. Методичний посібник. - Полтава, 2005. - 74 с. Honcharenko V.V., Panteleimonenko A.O. (2005) Creating and adjusting a work of credit unions. Methodological Handbook (ukr)

  11) Гончаренко В.В., Пантелеймоненко А.О. (в складі авторського колективу) Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності. - К.: УІРФР, 2005. - 448 с. Honcharenko V.V., Panteleimonenko A.O. (2005) (within a group of authors) Credit Unions in Ukraine: fundamental functioning principles (ukr)

 12) Гончаренко В.В., Горячов О.В., Пожар А.А.  Кредитування селянських господарств кредитними спілками // Кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Збірник рекомендацій. Частина 1. За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: "Знання-Прес", 2005. - С. 85-103. Honcharenko V.V., Horachov О.V., Pozhar A.A. (2005) Rural crediting by credit unions (ukr)

  13) Гончаренко В.В. Основи теорії та зарубіжна практика розвитку кредитної кооперації. - К.: Проект TACIC, 2005. - 53 с. Honcharenko V.V. (2005) Fundamentals of theory and international practice of credit cooperation development (ukr)

  14) Гончаренко В.В. (в складі авторського колективу) Кредитування в сільській місцевості. Збірник рекомендацій. Частина 2. За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: "Знання-Прес", 2006. - 203 с. Honcharenko V.V. (2006) (within a group of authors) Crediting within a countryside (ukr)

  15) Гончаренко В. В. Банк сільського розвитку. Програма сприяння Парламенту України [Текст] / В. Гончаренко, Г. Асланян, С. Панцир, Ю. Гаврилечко. – К., 2006. – 44 с. Honcharenko V.V. (2006) Rural Development Bank (ukr)

16) Гончаренко.В.В..Основи...діяльності.кооперативних..організацій. Вітчизняний...та...зарубіжний...досвід:...навчальний...посібник./ В.В. Гончаренко, А.О.,  Пантелеймоненко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 59 с Honcharenko V.V. (2012) Fundamentals of cooperative organizations’ activity. Native and international experience (ukr)

  17) Кредитна кооперація. Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей "Фінанси", "Облік і аудит". - Гончаренко В.В., Коваль Я.О., Аліман М.В., Пантелеймоненко А.О., Корягін О.В. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006.

 

Статті про кредитні спілки та кооперативні банки :


2012 рік:

Гончаренко В.В. Важливість відродження кооперативних банків в Україні в умовах поглиблення кризових явищ у світовій економіці / Владислав Васильович Гончаренко // Міжнародний кооперативний рух : генезис та тенденції сучасного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конфернеції, 16-17 лютого 2012 р. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - С. 208-213 Honcharenko V.V. (2012) The importance of cooperative banks revival in Ukraine, in conditions of deepening crisis processes in global economy (ukr)

Гончаренко В.В. Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми кредитування аграрного сектора національної економіки / Владислав Васильович Гончаренко // Наукові праці Полтавської державної  аграрної академії. Спецвипуск. - Полтава: ПДДА, 2012. - С. 19-24 Honcharenko V.V. (2012) Conceptual approaches to solving the issue of crediting the agrarian sector of national economy (ukr)

Гончаренко В.В., Клименко В.І., Франко Л.С. Досвід використання дистанційних технологій при викладнні дисципліни "Кредитні спілки та кооперативні банки  / Владислав Васильович Гончаренко, Віта Іванівна Клименко, Людмила Сергіївна Франко // Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження: матеріали XXXVII міжнар. наук.-метод. конф., (м. Полтава, 28-29 берез., 2012 р.) : в 2 ч. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - Ч. 2. - С. 188-190

Климко О.Л. Тенденції у діяльності кредитних спілок США у період кризи / Ольга Леонідівна Климко // Міжнародний кооперативний рух : генезис та тенденції сучасного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конфернеції, 16-17 лютого 2012 р. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - С. 218-221

Пожар А.А. Особливості сучасного розвитку кредитних спілок Великобританії / Артем Анатолійович Пожар // Міжнародний кооперативний рух : генезис та тенденції сучасного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конфернеції, 16-17 лютого 2012 р. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - С. 215-219

Клименко В.І. Значення кооперативних банків у Європі / Віта Іванівна Клименко // Міжнародний кооперативний рух : генезис та тенденції сучасного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конфернеції, 16-17 лютого 2012 р. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - С. 214-215

Пожар А.А., Радченко Ю.С. Використання дистанційної освіти в процесі підвищення кваліфікації працівників фінансових установ  / Артем Анатолійович Пожар, Юрій Сергійович Радченко // Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження: матеріали XXXVII міжнар. наук.-метод. конф., (м. Полтава, 28-29 берез., 2012 р.) : в 2 ч. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - Ч. 2. - С. 190-192


2011 рік:

Гончаренко В.В. Про зміну концепції розвитку системи кредитної кооперації та її можливий вплив на кредитно-кооперативний сектор національної економіки / Влаидаслав Васильович Гончаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - Полтава: ПУЕТ, 2011. - №5 (50). - С. 99-107

Гончаренко В.В. Міжнародні принципи діяльності та унікальність кооперативів як форми господарювання / Владислав Васильович Гончаренко // Наукові праці Полтавської Державної аграрної академії. Вип. 3. - Т.2 Економічні науки. - Полтава: ПДАА. - 2011. - С. 330-338

Гончаренко В.В. Кооперативні форми господарювання у світовому та національному господарстві / Владислав Васильович Гончаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - Полтава: ПУЕТ, 2011. - №3 (48). - С. 88-94

Гончаренко В.В. Міжнародні кооперативні принципи і розвиток псевдокредитних спілок в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Українська кооперація. - 2011. - №4.

Гончаренко В.В., Клименко В.И. Роль псевдокредитных союзов в украинском кооперативном движении / Владислав Васильевич Гончаренко, Вита Ивановна Клименко // Наука и кооперация: проблемы и пути развития : Материалы международной научно-практичной конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов, 12-14 апреля 2011 года: в 7 ч. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2011. - Ч. 7. - С. 65-71

Гончаренко В.В., Клименко В.И. Проблемы развития кредитных союзов Украины в условиях финансового кризиса / Владислав Васильевич Гончаренко, Вита Ивановна Клименко // Кооперация: история и современность. - Новосибирск, 2011. - С. 256-260

Пантелеймоненко А.О. Про сутність процесу демутуалізації кооперативів /.А.О..Пантелеймоненко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2011. – № 1. – С. 94-102.


2010 рік:

Гончаренко В.В. Розвиток кредитних спілок Україїни в умовах фінансової кризи / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Полтава, 2010. - № 3 (42). - С. 71-78

Гончаренко В.В. Соціально-економічна природа кооперативів та важливість їх державної підтримки в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів: Львівська комерційна академія, 2010. - С. 286-293

Гончаренко В.В., Климко О.Л., Пожар А.А. Кредитні спілки в умовах фінансової кризи / Владислав Васильович Гончаренко, Ольга Леонідівна Климко, Артем Анатолійович Пожар // Світ фінансів. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - Випуск 2. - С.118-125

Гончаренко В.В., Климко О.Л., Пожар А.А. Вплив світової економічної кризи на діяльність кредитних спілок України  / Владислав Васильович Гончаренко, Ольга Леонідівна Климко, Артем Анатолійович Пожар // Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький, 2010. - №4. - Т. 4 (165). - С. 141-144

Гончаренко В.В., Климко О.Л., Пожар А.А. Міжнародні принципи діяльності кредитних кооперативних організацій  / Владислав Васильович Гончаренко, Ольга Леонідівна Климко, Артем Анатолійович Пожар // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі : Серія "Економічні науки". - Донецьк, 2010. - № 4 (48). - С. 203-234

Пантелеймоненко А.О. Аналітичний огляд системи кооперативних банків Австрії у контексті світової фінансової кризи / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2010. - №2. - С. 6-11

Пантелеймоненко А.О. Кредитні спілки України: канадський досвід та українська практика / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Координатор : журнал Української кооперативної ради Канади. - 2010. - С. 30

Пантелеймоненко А.О. Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Українська кооперація. - 2010. - № 3. - [Електронний ресурс]. Код доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/pantelejmonenko.htm (pdf)

Пантелеймоненко А.О. Особливості зарубіжного досвіду: кооперативні банки Італії / А.О. Пантелеймоненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика»], (15-16 квітня 2010 р.). – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2010. – С. 95-98.

Пожар А.А. Особливості урядової підтримки кредитної кооперації в країнах світу в період глобальної економічної кризи / Артем Анатолійович Пожар // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів: Львівська комерційна академія, 2010. - С. 312-315


2009 рік:

Гончаренко В.В., Гончаренко В.В.  Полтавське ноу-хау у дистанційній освіті України / Владислав Васильович Гончаренко, Віталій Владиславович Гончаренко // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2009 року. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - С. 107-110

Пантелеймоненко А.О. Неприбуткова природа кооперативних організацій / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - 2009. - № 1 (32).

Пантелеймоненко А.О., Корягін О.В.  Про чинники ефективного функціонування системи кооперативних банків Німеччини в умовах світової фінансово-економічної кризи / Андрій Олексійович Пантелеймоненко, Корягін Олександр Васильович // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - № 3 (34). - С. 53-55

Аліман М.В. Кооперація і кооператори: визначення, афоризми, повчання. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - 180 с.

Пожар А.А. Вплив світової фінансової кризи на діяльність кредитних спілок в окремих країнах світу / Артем Анатолійович Пожар // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - С. 39-42

Пожар А.А. Кредитні спілки Сполучених Штатів Америки в період світової фінансової кризи / Артем Анатолійович Пожар // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. -  Випуск 256, Т. 2. - С. 511-517


2008 рік:

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація в Україні: етапи становлення та особливості розвитку  / Владислав Васильович Гончаренко / Національна сільськогосподарська палата України. Інформаційний вісник. - 2008. - №3. - С. 33-35

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація на українських землях, що входили до складу Російської імперії / В.В. Гончаренко // Інформаційний вісник національної сільськогосподарської палати України. – К., 2008. – № 3. – С. 34-35.

Пантелеймоненко А.О. Фундаментальні принципи кредитних кооперативів типу Ф.В. Райффайзена та Г. Шульце-Деліча в українській практиці / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - Випуск 240. - С. 457-468

Пантелеймоненко А.О. Історичний досвід становлення та розвитку вітчизняної кредитної кооперації / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Світ фінансів. - 2008. - №3 (16). - С. 170-174 (0,5 д.а.)

Пантелеймоненко А.О. Концептуальні підходи до кооперативного кредитування села / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2008. - №2. - С. 159-167 (0,5 д.а.)

Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма непрбуткових організацій / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №9 (87). - С. 11-17 (0,5 д.а.)

Пантелеймоненко А.О. Перспективність інтеграції системи споживчої кооперації України з іншими видами вітчизняних кооперативів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі"], (Полтава, 18-19 квітня 2008 р.). - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. - С. 138-140 (0,3 д.а.)

Пантелеймоненко А.О. Неприбуткова природа як головна особливість кооперативних організацій / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку"], (Полтава, 20-21 листопада 2008 р.). - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. - С. 211-213 (0,2 д.а.)

Аліман М.В. Доброчинець і кооператор Григорій Галаган [Текст] / М.В. Аліман // Вісник  кредитної кооперації. – 2008. – № 1 (4). – С. 71–72.

Алiман М.В. Григорій Галаган – основоположник кредитної кооперації на Лівобережній Україні [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 29 травня. – С. 1-3.

Пожар А.А. Основні задачі маркетингу в кредитних спілках та шляхи їх вирішення / Артем Анатолійович Пожар // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 33. Одес. держ екон. ун-т. - Одеса: ОДЕУ, 2008. - С. 211-216

Пожар А.А. Удосконалення механізмів кооперативного кредитування малого бізнесу / Артем Анатолійович Пожар // Фінансова система України. Збірник наукових праць.- Острог: Видавництво національного університету "Острозька академія", 2008. - Випуск 10. - Ч. 3. - С. 174-179


2007 рік:

Гончаренко В.В. Самодопомога на основі взаємодопомоги / Владислав Васильович Гончаренко // Вісті. - 2007. - № 21. - С.  1-4

Пантелеймоненко А.О. Кредитні спілки України: Канадський досвід та українська практика / А.О. Пантелеймоненко // Координатор. – Торонто (Канада), 2007. – С. 30.

Пантелеймоненко А.О. Біля витоків кооперативних принципів / А.О. Пантелеймоненко // Вісник кредитної кооперації. – К.:  Національна Асоціація кредитних спілок України, 2007. –  № 2. – С. 58-61.

Пожар А.А. Роль соціально активних середовищ в організаційному розвитку кредитної кооперації України / Артем Анатолійович Пожар // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. - № 2 (22). - С. 97-101

Пожар А.А. Фінансові аспекти функціонування кредитних спілок  / Артем Анатолійович Пожар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць Української академії банківської справи Національного банку України. - Суми, 2007. - Т. 20. - С. 335-343

Пожар А.А. Фінансова підтримка кредитними спілками розвитку фермерських господарств / Артем Анатолійович Пожар // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 2007. - №92. - С. 61-63


2006 рік:

Гончаренко В.В. Аналітичний звіт щодо побудови систем кредитної кооперації різних країн / Владислав Васильович Гончаренко // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Код доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59940&cat_id=57142

Гончаренко В.В. Особливості та закономірності відродження та розвитку кредитних спілок в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Код доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59928&cat_id=57142

Гончаренко В.В. Аналіз законодавчого регулювання діяльності кооперативних банків в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Код доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59961&cat_id=57142

Гончаренко В.В. Модель створення системи кооперативного кредитування та механізм її фінансової підтримки з боку держави / Владислав Васильович Гончаренко // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Код доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59965&cat_id=57142

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація: збудуємо нову фінансову інфраструктуру села / Владислав Васильович Гончаренко // Дзеркало тижня. Україна. [Електронний ресурс]. Код доступу:http://dt.ua/ECONOMICS/kreditna_kooperatsiya_zbuduemo_novu_finansovu_infrastrukturu_sela-47627.html

Гончаренко В. Зарицька М. Що таке кредитна спілка і чим вона може допомогти селянам? / Владислав Гончаренко, Марина Зарицька // Ураїна Business. - 2006. - березень.

Пантелеймоненко А.О. Про неприбуткову природу кооперативів / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна. - Випуск 21. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. - С. 295-300 (0,5 д.а.)

Алiман М.В. Iдеолог кооперативних позичкових товариств: до 170-рiччя вiд дня народження Олександра Яковлєва [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. –2006. – 23 лютого. – С. 3-4.

Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя свідомого розвитку фінансово-кредитної сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Наукові записки національного університету „Острозька академія”. Серія: Економіка, вип. 8, ч. 3. – Острог : Видавництво Національний університет „Острозька академія”, 2006. – С. 471-479.

Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя розвитку фінансово-кредитної та інвестиційної сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Вісник економічної науки України. Науковий журнал. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України, 2006. – № 1 (9). – С. 136-140.

Пожар А.А. Кредитні спілки в системі фінансування малого бізнесу / Артем Анатолійович Пожар // Забезпечення ресурсами малого і середнього бізнесу в Україні : Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 21-22 березня 2006 р. - Херсон: Херсонський економіко-правовий інститут, 2006. - С. 112-119


2005 рік:

Гончаренко В.В. Перспективи розвитку системи кредитної кооперації в Україні  / Владислав Васильович Гончаренко // Банк. - 2005. - № 16. - С. 10-17

Гончаренко В.В. Модель побудови кооперативної банківської системи в Україні  / Владислав Васильович Гончаренко // Канадсько-український зерновий проект : Матеріали міжнародної конференції "Стан та перспективи кредитування аграрного сектору України". - 2005. - С. 14-16

Гончаренко В.В. Відродження ідеї кредитної кооперації в Україні  / Владислав Васильович Гончаренко // Банк. - К.: 2005. - № 13. - С. 18-27

Пантелеймоненко А.О. До питання про визначення сутності понять "кооперація" та "кооператив" у працях представників світової кооперативної думки / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Історія народного господарства та економічної думки України : Міжвідомчий зб. наук. праць. - Вип. 37-38. - К.: ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України", 2005. - С. 297-305 (0,5 д.а.)

Пожар А.А. Реструктуризація кредитних спілок в ринкових умовах / Артем Анатолійович Пожар // Сучасні механізми управління ЗЕД підприємств : Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія "Економіка". - Донецьк, 2005. - Т. VI. - Вип. 43. - С. 160-168

Пожар А.А. Місце об'єднаних кредитних спілок в кредитній кооперативній системі України та їх роль в фінансуванні сільського господарства регіонів / Артем Анатолійович Пожар // Экономические инновации. Украинское причерноморье в конкурентном экономическом пространстве: сборник научных работ. - Одесса, 2005. - Выпуск 22. - С. 189-195

Пожар А.А. Кредитна кооперація в інфраструктурному забезпеченні розвитку фермерських господарств / Артем Анатолійович Пожар // Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 лютого 2005 р. - Полтава : ПУСКУ, 2005. - С. 101-102

Пожар А.А. Сільськогосподарські кооперативні банки як джерело кредитування фермерського сектору України / Артем Анатолійович Пожар // Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 вітня 2005 р. - Дніпропетровськ: "Наука і освіта", 2005. - С. 194-196


2004 рік:

Гончаренко В.В. Створення кооперативної банківської системи для обслуговування аграрного сектору економіки / Владислав Васильович Гончаренко // Світ фінансів. - Тернопіль, 2004. - Випуск 1. - С. 82-89

Гончаренко В.В. Відродження ідеї кредитної кооперації в Україні: проблеми та перспективи / Владислав Васильович Гончаренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. - № 3 (14). - С. 50-55

Гончаренко В.В. Селянам допомагатимуть кооперативні банки / Владислав Васильович Гончаренко // Газета підприємця та бухгалтера. - Полтава, 2004. - № 43. - С. 3

Гончаренко В.В. Концептуальні підходи щодо створення системи аграрних кооперативних банків в Україні / В.В. Гончаренко // Європейський Союз. Проект Тасіc «Надання підтримки малим і середнім підприємствам на селі». – К., 2004. – С.147-157.

Пантелеймоненко А.О. До питання про кадрову політику кредитної спілки. / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Матеріали науково-практичної конференції ["Формування конкурентоздатності підприємств АПК в умовах ринкової трансформації економіки"], (Полтава, 18-19 квітня 2004 р.). - Полтава: ПДАА, 2004. - С. 36-37 (0,2 д.а.)

Panteleymonenko A. Kreditgenossenschaften in der Ukraine / Andriy Panteleymonenko // Genossenschafts Blatt fur Rheinland und Westfalen. – 2004. –    № 1. – S.1.

Аліман М. В.  Полтавська кредитна спілка «Каса взаємодопомоги» та її роль у відродженні кредитної кооперації в Україні [Текст] / М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2004. – № 3 (14). – С. 41–44. – (Сер. Гуманітарні науки).

Пожар А.А. Управління кредитними спілками та шляхи його вдосконалення / Артем Анатолійович Пожар // Регіональні перспективи. - Кременчук: "Перспектива", 2004. - № 3-5 (40-42). - С. 98-100

Пожар А.А. Інформаційні системи управління фінансовою стійкістю кредитних спілок / Артем Анатолійович Пожар // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2004 р. - Ірпінь, 2004. - С. 279-281

Пожар А.А. Інформаційне забезпечення позичкової діяльності кредитних спілок / Артем Анатолійович Пожар // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки". - Полтава : ПУСКУ, 2004. - №4 (12). - С. 96-99


2003 рік:

Аліман М. В. Зародження і розвиток кредитної кооперації на Полтавщині (1869–2004 рр.) [Текст] / М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2003. – № 3. – С. 73–80. – (Сер. Гуманітарні науки).


2002 рік:

Гончаренко В.В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи / Владислав Васильович Гончаренко // Финансовые услуги. - 2002. - № 1-2. - С. 14-18

Гончаренко В.В. Неприбуткова економічна природа кредитних спілок та кооперативних банків / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Національного банку України. - 2002. - №5. - С. 29-31

Panteleymonenko A. Kreditgenossenschaften in der Ukraine / Andry Panteleymonenko, Thomas Honold-Reicherd // Hohenheimer Genossenschaftsforschung. - Stuttgart, 2002. - S. 35-45 (0,5 д.а.)

Пантелеймоненко А.О. Розвиток кредитних спілок у сільській місцевості / Андрій Олексійович Пантлеймоненко // Економіка АПК. - 2002. - №11. - С. 69-73 (0,5 д.а.)

Пантелеймоненко А.О. Кредитна кооперація України в минулому / А.О. Пантелеймоненко // Финансовые услуги. – К.: Національна Асоціація кредитних спілок України, 2002. – № 1-2. – С. 26-32.

 

2001 рік:

Гончаренко В.В. Теоретико-методологічні підходи до відродження національного кооперативного руху / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. - 2001. - №5. - с. 11-20

Гончаренко В.В. Напрямки вдосконалення законодавчого регулювання діяльності кредитних спілок України / Владислав Васильович Гончаренко // Регіональні перспективи. - 2001. - №1. - с. 92-94

Гончаренко В.В. Особливості історичних моделей української кредитної кооперації / Владислав Васильович Гончаренко // Наукові праці Миколаївської філії Національного університету "Києво-могилянська академія". - 2001. - №9. - с. 33-38

Гончаренко В. В. Особливості економічної природи кооперативних організацій [Текст] / В. В. Гончаренко // Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. – 2001. – № 9. – С. 62–65. (Сер. Екон. науки).

Гончаренко В.В. Актуальність вивчення питань кооперації в процесі підготовки фахівців органів регіонального управління / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Рівненського державного технічного університету. Серія: Економіка. Випуск 2. - 2001. - с. 98-103

Гончаренко В.В. Проблеми та методологічні засади відродження кооперативних банків у кредитно-банківській системі України / Владислав Васильович Гончаренко // Науковий вісник Волинського державного університету. Економічні науки. - 2001. - №4. - с. 208-211

Гончаренко В. В. Державне регулювання у сфері кредитної кооперації на східних землях України [Текст] / В. В. Гончаренко // Кредитна кооперація в Україні: відновлення традицій : зб. статей, присвячений 130-й річниці заснування Сокиринського ощадно-позичкового товариства. – К. : Національна асоціація кредитних спілок України, 2001. – С. 9–12.

Гончаренко В. В. Кооперативний рух та псевдокооперація [Текст] / В. В. Гончаренко, Н. Ф. Павленчик // Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2001. – № 8. – С. 112–116. – (Сер. Економіка АПК).

Гончаренко В. В. Проблеми та перспективи формування кооперативного сектора у фінансово-кредитній системі України [Текст] / В. В. Гончаренко // Національний кооперативний рух та структурні зміни в еконо­міці України XXI століття : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Укоопосвіта, 2001. – С. 327–333.

Гончаренко В. В. Проблеми юридичного статусу кредитних спілок та шляхи вдосконалення кооперативного законодавства України [Текст] / В. В. Гончаренко // Українська кооперація : історичні та соціально-економічні аспекти. – Львів : ЛКА, 2001. – Т. II. – С. 125–131.

Пантелеймоненко А.О. Розвиток кредитних спілок у сільській місцевості / А.О. Пантелеймоненко // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 69 – 72.

Пантелеймоненко А.О. Сільська кредитна кооперація в Україні. Досвід минулого / А.О. Пантелеймоненко. – Полтава: Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 2001. – 70 с.

Пантелеймоненко А.О. Сокиринське ощадно-позичкове товариство (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Кредитна кооперація в Україні : відновлення традицій: Зб. статей, присвячений 130-й річниці заснування Сокиринського ощадно-позичкового товариства. - К.: НАКСУ, 2001. - С. 5-8 (0,3 д.а.)


2000 рік:

Гончаренко В.В. Про кредитну кооперацію / Владислав Васильович Гончаренко // Економіка України. - 2000. - №4. - с. 24-30

Гончаренко В.В. Концептуальні напрямки розвитку системи кредитних спілок в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. - 2000. - №2. - с. 58-61

Гончаренко В.В. Концептуальні напрямки вирішення проблеми кредитування аграрного сектору / Владислав Васильович Гончаренко // Регіональні перспективи. - 2000. - №2-3. - с. 227-229

Гончаренко В.В. Вплив зарубіжної технічної допомоги на відродження кредитної кооперації в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Регіональні перспективи. - 2000. - №5. - с. 59-60

Гончаренко В.В. Велич кооперативної ідеї / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник кредитних спілок. - Київ, 2000. - С. 14-15

Гончаренко В.В. Кредитні спілки і кооперативні банки та особливості їх розвитку в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Національного Банку України. - К., 2000. - № 1 (47). - С. 47-50

Гончаренко В.В. Історичний досвід сільської та міської кредитної кооперації / Владислав Васильович Гончаренко // Удосконалення господарського механізму АПК України. Зб. наук. пр. - К.: НАН України, 2000. - С. 89-103

Гончаренко В.В. Необхідність створення системи кооперативного кредитування аграрного сектора економіки Укаїни / Владислав Васильович Гончаренко // Проблеми формування ринкової економіки. Міжвідомчий науковий збірник (Спеціальний випуск: "Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи") - К.: КНЕУ, 2000. - с. 94-96

Гончаренко В.В. Кредитні спілки в системі суб'єктів фінансового ринку / Владислав Васильович Гончаренко // Банківська справа. - 2000. - №4. - с. 24-28

Гончаренко В.В. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в українському селі / Владислав Васильович Гончаренко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. Випуск 47. - 2000. - с. 89-93

Гончаренко В.В. Окремі аспекти фінансового менеджменту в кредитних спілках України / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2000. - №9. - с. 277-280

Гончаренко В.В. Кредитні спілки у сільськогосподарському виробництві / Владислав Васильович Гончаренко // Економіка АПК. - 2000. - №6. - с. 36-42

Гончаренко В.В. Історичний досвід сільської та міської кредитної кооперації  / Владислав Васильович Гончаренко // Удосконалення господарського механізму АПК України. Збірник наукових праць Інституту економіки НАН України: К. - 2000. - с. 89-103

Гончаренко В.В. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг у світі та в Україні  / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Харківського державного економічного університету. - 2000. - №1. - с. 32-33

Гончаренко В.В. Вдосконалення банківського законодавства та створення умов для відродження в Україні кооперативних банків / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Харківського державного економічного університету. - 2000. - №2 (14). - С. 36-39

Гончаренко В.В. Відродження кооперативних банків як один із напрямів вдосконалення банківської системи України / Владислав Васильович Гончаренко // Україна на порозі ХХІ століття : економіка, державність. Збірник наукових праць по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця, 2000. - Том 1. - С. 134-139

Goncharenko V. Le mouvement cooperatif en Ukraine, historie et renaissance / Vladislav Goncharenko // Recma. Revue internationale de L'economie sociale. Paris, France. - 2000. - № 275-276. - p. 104-114 (повний текст)

Пантелеймоненко А.О. Сільськогосподарські товариства і приватне посередництво наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. (на матеріалах Полтавщини) / Андрій Олексійович Пантелеймоненко // Історія народного господарства та економічної думки України : Міжвідомчий зб. наук. праць. - Вип. 31-32. - К.: Інститут економіки НАН України, 2000. - С. 115-121 (0,5 д.а.)

 

1999 рік:

Гончаренко В.В. Інвестиційна діяльність кредитних спілок: світовий досвід та українська практика / Владислав Васильович Гончаренко  // Вісник Української академії банківської справи. - 1999. - №2. - с. 42-44

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація в ринкових економічних системах  / Владислав Васильович Гончаренко // Регіональні перспективи. - 1999. - № 2-3. - с. 88-91

Гончаренко В.В. Неприбуткова природа кооперативних форм господарювання  / Владислав Васильович Гончаренко // Регіональні перспективи. - 1999. - №4. - с. 7-10

Гончаренко В.В. Принципи та структура менеджменту в кредитних спілках США і Канади / Владислав Васильович Гончаренко  // Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління. - 1999. - №5. - с. 109-113

Гончаренко В.В. Кредитні кооперативи як форма фінансової самодопомоги сільського населення  / Владислав Васильович Гончаренко // Економіка АПК. - 1999. - №7. - с. 21-28

Гончаренко В.В. Кооперативи як засіб вирішення фінансово-господарських проблем селян / Владислав Васильович Гончаренко  // Вісник Харківського державного аграрного університету. Серія: Економіка АПК і природокористування. - 1999. - №3. - с. 157-163

Гончаренко В.В. Особливості відродження кредитної кооперації / Владислав Васильович Гончаренко  // Фінанси України. - 1999. - №12. - с. 82-90

Пантелеймоненко А.О. Українська кредитна кооперація в минулому. Серія: Бібліотечка кооператора / А.О. Пантелеймоненко. – К.: Національна Асоціація кредитних спілок України. Навчально-методичний центр, 1999. – 61 с.


1998 рік:

Гончаренко В.В. Єдині стандарти та класифікаційна система для кредитних спілок України / Владислав Васильович Гончаренко // Координатор. Журнал Української кооперативної ради Канади. - Торонто: "Українська Друкарня "Тризуб", 1998. - С. 12-13

Гончаренко В.В. Концепція неприбуткової природи кооперативів / Владислав Васильович Гончаренко // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі. Збірник наукових праць учасників конференції. - Львів: "Коопосвіта", 1998. - Ч. 1. - С. 131-138

Гончаренко В.В. Кредитні спілки в умовах девальвації гривні / Владислав Васильович Гончаренко // Кур'єр НАКСУ. - 1998. - № 7-8. - С. 6

Гончаренко В.В. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг у світі та в Україні / Владислав Васильович Гончаренко  // Матеріали науково-практичної конференції  "Дослідження ринку товарів і послуг" (26-27 листопада 1998 року). - Полтава: Полтавський кооперативний інститут, 1998. - С. 70-73


1997 рік:

Гончаренко В.В. Якою бути українській моделі кредитної спілки? / Владислав Васильович Гончаренко // Координатор. Журнал Української кооперативної ради Канади. - Торонто: "Українська Друкарня "Тризуб", 1997. - С. 16


1995 рік:

Алиман М.В., Гончаренко В.В. О целесообразности сотрудничества между потребительской и кредитной кооперацией / Мирослав Васильевич Алиман, Владислав Васильевич Гончаренко // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы. Материалы (тезисы) международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, 24-25 мая 1995 г. - Полтава, 1995. - Ч. 1. - С. 72

Гончаренко В.В. Создание кредитных союзов пайщиков потребительской кооперации / Владислав Васильевич Гончаренко // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы. Материалы (тезисы) международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, 24-25 мая 1995 г. - Полтава, 1995. - Ч. 1. - С. 141


 

© 2009 - 2014 Гончаренко В.В.