Вхід в систему

Система дистанцiйного навчання працює в режимі спрощеної реєстрації.
Для вашої ідентифікації придумайте логін та пароль, введіть його і вподальшому використовуйте іх для входу в систему.

Детальніше див. Організація навчанняЯндекс.Метрика

Публікації про сільськогосподарські та інші кооперативи вчених ПУЕТ - 252

 

Монографії, брошюри та дисертації :

Сільськогосподарська кооперація:

Гончаренко В.В. Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 1993)

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні. - К.: Глобус, 1998. - 330 с. (одноосібна монографія, 20,5 д.а.) (повний текст)

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив / В.В. Гончаренко, Р. Блок, А.О. Пантелеймоненко. – К: ЄС; Проект Тасіс «Сприяння розвитку сільськогосподарських кооперативних організацій в Україні», 1999. – 24 с.

Внутрішні економічні взаємовідносини в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі / Р. Блок, В.В.Гончаренко, А.О.Пантелеймоненко. – К: ЄС; Проект Тасіс «Сприяння розвитку сільськогосподарських кооперативних організацій в Україні», 1999. – 32 с.

Управління сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом / Р. Блок, В.В. Гончаренко, А.О. Пантелеймоненко. ЄС; Проект Тасіс «Сприяння розвитку сільськогосподарських кооперативних організацій в Україні», 1999. – 32 с.

Типовий статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу і як ним користуватися / В. Гончаренко, Р. Блок, О. Боклаг, М. Дюпюі-Фланден, М. Лєвант, М. Малік, Л. Молдован, Н. Никоненко, В. Семчик. – К: ЄС; Проект Тасіс «Сприяння розвитку сільськогосподарських кооперативних організацій в Україні», 2000. - 52 с.

 

Гончаренко В.В., Пантелеймоненко А.О. (у складі авторського колективу) Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : Практичний посібник / Р.Блок, В.В.Гончаренко, Н.А.Іванова та ін. - К.: Урожай, 2001. - 288с.

Гончаренко В.В. Кооператив - особлива форма кооперації та неприбуткової господарської діяльності (Тема 2, с.16-45);  Кредитні кооперативні формування у сільському господарстві (Тема 13, с.183-199) Пантелеймоненко А.О.   Ретроспектива українського кооперативного руху  (Тема 5, С. 86-101// Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Навчальний посібник. За ред. В.В. Зіновчука. - К.: "Вища освіта", 2001. -  464с.

Пантелеймоненко А. О. Сільська кредитна кооперація в Україні [Текст] : досвід минулого / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПДСГI, 2001. – 70 с.

Гончаренко В.В. Концептуальні підходи щодо створення системи аграрних кооперативних банків в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підтприємств на селі / За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ННА ІАЕ, 2004. - С. 147-157

   

Гончаренко В.В. (в складі авторського колективу) Кредитування в сільській місцевості. Збірник рекомендацій. Частина 2. За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: "Знання-Прес", 2006. - 203 с.

Гончаренко В. В. Банк сільського розвитку. Програма сприяння Парламенту України [Текст] / В. Гончаренко, Г. Асланян, С. Панцир, Ю. Гаврилечко. – К., 2006. – 44 с.

Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти : Монографія / Андрій Олексійович Пантелеймоненко. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. - 227 с. (одноосібна монографія, 14,2 д.а.)

Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : Монографія / Андрій Олексійович Пантелеймоненко. - Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. - 347 с. (одноосібна монографія, 21,7 д.а.) (повний текст)

Пантелеймоненко А.О. Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина ХІХ - початок ХХІ століття) (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2009)

Аліман М.В. Кооперація і кооператори: визначення, афоризми, повчання. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - 180 с.


В.В. Гончаренко, А.О. Пантелеймоненко.Основи діяльності кооперативних організацій. Вітчизняний та зарубіжний досвід: навчальний посібник – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 59 с.

Основи діяльності кооперативних організацій: зарубіжний та вітчизняний досвід. Презентація / В.В. Гончаренко, А.О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 60 с.

 

Інші види кооперативів:

Скляр  Г.П. Соціально-економічне значення розвитку сфери споживчої кооперації в перехідній економіці / Г.П. Скляр // Ринкова трансформація економіки АПК : колективна монографія : у 4 ч.  [за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва]. – К. : ІАЕ, 2002. – Ч. 2: Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. − С. 189-193

Теорія та історія кооперації [Текст] + [Електрон. ресурс] : хронолог. таблиці / М. В. Аліман, О. В. Корягін, О. В. Оніщенко, Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – [б.с.].

Скляр Г. П. Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці: монографія / Г. П. Скляр. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – 279 с.


Трансформація торгівлі споживчої кооперації в економіці ринкового типу : етапи розвитку, конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 121 с. 


Статті і тези виступів на наукових конференціях:

1995 рік:

Алиман М.В., Гончаренко В.В. О целесообразности сотрудничества между потребительской и кредитной кооперацией / Мирослав Васильевич Алиман, Владислав Васильевич Гончаренко // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы. Материалы (тезисы) международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, 24-25 мая 1995 г. - Полтава, 1995. - Ч. 1. - С. 72

 

1998 рік :

Гончаренко В.В. Концепція неприбуткової природи кооперативів / Владислав Васильович Гончаренко // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі. Збірник наукових праць учасників конференції. - Львів: "Коопосвіта", 1998. - Ч. 1. - С. 131-138


1999 рік :

Гончаренко В.В. Кооперативи як засіб вирішення фінансово-господарських проблем селян / Владислав Васильович Гончаренко  // Вісник Харківського державного аграрного університету. Серія: Економіка АПК і природокористування. - 1999. - №3. - с. 157-163

Гончаренко В.В. Неприбуткова природа кооперативних форм господарювання  / Владислав Васильович Гончаренко // Регіональні перспективи. - 1999. - №4. - с. 7-10

Пантелеймоненко А.О. Микола Левитський. // Українські кооператори. Історичні нариси / С. Гелей, М.В. Аліман, А.О. Пантелеймоненко та ін. – Львів: «Коопосвіта» Львівська комерційна академія, 1999. – Книга 1. 
456 с.

Пантелеймоненко А.О. До питання поширення агрономічних знань через дослідні поля сільськогосподарських кооперативів України / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – Полтава: Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 1999. – № 4. – С. 15-17.

 

2000 рік :

Goncharenko V. Le mouvement cooperatif en Ukraine, historie et renaissance / Vladislav Goncharenko // Recma. Revue internationale de L'economie sociale. Paris, France. - 2000. - № 275-276. - p. 104-114 (повний текст)

Гончаренко В.В. Велич кооперативної ідеї / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник кредитних спілок. - Київ, 2000. - С. 14-15
Пантелеймоненко А.О. Сільськогосподарські товариства і приватне посередництво наприкінці ХІХ – ХХ ст. (на матеріалах Полтавщини) / А.О. Пантелеймоненко // Історія народного господарства та економічної думки України. Міжвідомчій збірник наукових праць. – К., 2000. – Випуск 31–32. – С. 115-121.

Скляр Г.П. Проблеми інвестування підприємницького капіталу в споживчій кооперації / Г.П. Скляр // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 10. Т. 1. [Відп. ред. І.В. Сорока]. – Донецьк : Донецький державний університет економіки і торгівлі, 2000. – С. 161-166.
Скляр Г.П. Рента менеджера та проблеми формування інвестиційної культури у споживчій кооперації / Г.П. Скляр // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2000. – № 2-3 (9-10). – С. 15-17.
Скляр Г.П. Інвестування сталого розвитку споживчої кооперації в умовах глобалізації / Г.П. Скляр // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. У двох томах. Т. 1., Чернівці, 4-6 квітня 2000 р. – Чернівці, 2000. – С. 265-269.

 

2001 рік :

Гончаренко В.В. Актуальність вивчення питань кооперації в процесі підготовки фахівців органів регіонального управління / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Рівненського державного технічного університету. Серія: Економіка. Випуск 2. - 2001. - с. 98-103

Гончаренко В.В. Теоретико-методологічні підходи до відродження національного кооперативного руху / Владислав Васильович Гончаренко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. - 2001. - №5. - с. 11-20
Гончаренко В. В. Особливості економічної природи кооперативних організацій [Текст] / В. В. Гончаренко // Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. – 2001. – № 9. – С. 62–65. (Сер. Екон. науки).

Пантелеймоненко А.О. Сільськогосподарська кооперація в Україні / А.О. Пантелеймоненко. – Полтава: Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 2001. – 48 с.
 
Пантелеймоненко А.О. Спільність мотивації при заснуванні як фактор економічної доцільності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – Полтава: Полтавський державний сільськогосподарський інститут. – 2001. – № 5-6. – С. 23-25.

Скляр Г.П. Інституційно-еволюційний підхід до розвитку сфери споживчої кооперації Причорномор’я / Г.П. Скляр // Экономические инновации. Выпуск 10. Тенденции глобализации и регионализации социально-экономического развития (экономические трансформации, экономика и экология). Сборник научных работ. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2001. – С. 29-35.
Скляр Г.П. Генеза та еволюція сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2001. – № 5-6 (18-19). – С. 135-137.
Скляр Г.П. Проблеми формування організаційно-економічного механізму кооперативного агробізнесу / Г.П. Скляр // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Економічна серія. – № 530. – Харків : Харківський національний університет  ім. В.Н. Каразіна, 2001. – С. 161-165.
Скляр Г.П. Соціальні аспекти сталого розвитку кооперативних форм господарювання сучасної людини / Г.П. Скляр // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття / Збірник наукових праць учасників конференції. – К. : Укоопосвіта, 2001. – С. 227-231.
Скляр Г.П. Генеза та еволюція сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття : Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава, 22-23 листопада 2001 р. У двох томах. Том 2. – Полтава : Державний полтавський технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2001. – С. 131-132.

 

2002 рік :

Пантелеймоненко А.О. Основи теорії і практики сільськогосподарських обслуговуючих. кооперативів. Повідомлення перше ./ А.О.Пантелеймоненко, С.С. Бакай // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2002. – № 2-3. – С. 106-110.
 Пантелеймоненко А.О. Основи теорії і практики сільськогосподарських обслуговуючих. кооперативів. Повідомлення друге / А.О.Пантелеймоненко, С. С. Бакай // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, – 2002. – № 4. – С. 65-71.  

Скляр Г.П. Концепція „виклику-і-відгуку” у мотивації розвитку економічних відносин сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2002. – № 3-4 (22-23). – С. 182-183.
Скляр Г.П. Економічні умови розвитку сфери торгівлі споживчої кооперації в перехідній економіці / Г.П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.  Серія: Економічні науки. – Полтава : Редакційно-видавничий центр Полтавського університету споживчої кооперації України, 2002. – № 1 (5). – С. 27-31.
Скляр Г.П. Розвиток споживчої кооперації в умовах ринкової трансформації економіки / Г.П. Скляр // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – Випуск 3. – Кіровоград : Кіровоградський державний технічний університет, 2002. – С. 321-325.
Скляр Г.П. Концептуальні основи сталого розвитку сфери споживчої кооперації в перехідній економіці / Г.П. Скляр // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Економічна серія. – № 534. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 53-58.
Скляр Г.П. Розвиток сфери споживчої кооперації Республіки Білорусь – досвід для України / Г.П. Скляр // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Економічна серія. – № 575. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 271-274.
Скляр Г.П. Теоретические основы развития сферы потребительской кооперации в приграничных районах / Г.П. Скляр // Перспективы развития предпринимательских структур в приграничных районах: Тезы докладов международной научно-практической конференции. Гомель, 29–30 мая 2002. – Гомель : Гомельский облисполком; Беларуский торгово-экономический университет, 2002. – С. 57-58.
Скляр Г.П. Развитие сферы торговли потребительской кооперации в условиях переходной экономики / Г.П. Скляр // Стратегия и социальная миссия потребительской кооперации : Сборник научных докладов В 2 ч. – Белгород : Кооперативное образование, 2002. – Ч. 2. – С. 250-254.
Скляр Г.П. Развитие сферы кооперативной торговли Украины в условиях рыночной трансформации / Г.П. Скляр // Кооперативы и акционерные общества: развитие, преимущества и конкурентоспособность : Сборник докладов участников международной научно-практической конференции, Гомель, 19-20 сентября 2002. – Гомель : УО „Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”, 2002. – С. 20-23.
Скляр Г.П. Развитие отношений социального партнерства в сфере потребительской кооперации Украины / Г.П. Скляр // Актуальные проблемы гармонизации социально-трудовых отношений : материалы Международной научно-практической конференции, Витебск, 22 ноября 2002. – Витебск : УО ФПБ ВФ МИСТО, 2002. – С. 38-41.

 

2003 рік :

Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в контексті міжнародного кооперативного руху 20-х років ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : історія. – Випуск 3. Національне-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – Тернопіль : Тернопільський державний педагогічний університет, 2003. – С. 210–213.

Скляр Г. П. Соціальний капітал ідеальної (кооперативної) моделі бізнесу / Г.П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, серія економічні науки. – Полтава : Редакційно-видавничий центр Полтавського університету споживчої кооперації України, 2004. – № 1 (11). – С. 7-13.
Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя розвитку виробництва у сфері споживчої кооперації в перехідній економіці (на прикладі хлібопечення) / Г.П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. – Полтава : Редакційно-видавничий центр Полтавського університету споживчої кооперації України, 2003. – № 1 (8). – С. 8-14.
Скляр Г.П. Розвиток відносин соціального партнерства у сфері споживчої кооперації на засадах моральності-економності / Г.П. Скляр // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях : Сборник научных трудов. – Т. 1. / НАН Украины, Институт экономики промышленности; [Редакционная коллегия: Амоша А. И. и др.]. – Донецк, 2003. – С. 97-104.
Скляр Г.П. Економічні умови розвитку заготівель як напряму діяльності споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2003. – № 4–5 (29–30). – С. 83–86.
Скляр Г.П. Відносини соціального партнерства та їх розвиток у сфері споживчої кооперації в умовах глобалізації / Г.П. Скляр // Социальная экономика. Научный журнал. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2003. – № 1. – С. 392-396.
Скляр Г.П. Економічні умови відтворення соціального капіталу сфери споживчої кооперації в перехідній економіці / Г.П. Скляр // Социальная экономика. Научный журнал. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2003. – № 4. – С. 90-101.
Скляр Г.П. Развитие производственной деятельности потребительской кооперации Украины в переходной экономике / Г.П. Скляр // Кооперация и интеграция экономики в приграничном регионе : Сборник материалов международной научно-практической. конференции, Гомель, 22-23 октября 2003. В 2 ч. Ч. 1. – Гомель : УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2003. – С. 49-53.
Скляр Г.П. Відновлення соціального капіталу сфери споживчої кооперації в перехідній економіці / Г. П. Скляр // Проблеми розвитку ринку праці та політика зайнятості населення в умовах трансформації економіки України: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Луганськ,  20-21 листопада 2003. – С. 115-116.
Скляр Г.П. Економічні умови формування доходів і забезпечення зайнятості членів споживчої кооперації в перехідній економіці / Г.П. Скляр // Вісник Технологічного університету Поділля, Серія: Економічні науки. Науковий журнал. – Хмельницький, 2003. – № 4. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 68-73.
Скляр Г.П. О концепции нравственности и экономности в модели развития сферы потребительской кооперации в переходной экономике / Г.П. Скляр // Потребительская кооперация. Научно-практический журнал. – Гомель, 2003. – № 1 (1). – С. 22-28.

 

2004 рік :

 Пантелеймоненко А.О. Про використання терміну «аграрна кооперація» в економічній науці і практиці / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2004. – № 4. – С. 106-107.
 Пантелеймоненко А.О. Поширення агроекономічних знань першими сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами України / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2004. – № 1. – С. 66-68.

Скляр Г.П. Відновлення соціального капіталу сфери споживчої кооперації в перехідній економіці / Г.П. Скляр // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2004. – № 1 (71). – Ч. 2. – С. 180-183.
Скляр Г.П. Розвиток соціального капіталу сфери споживчої кооперації на засадах моральності та економності / Г.П. Скляр // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Науково-виробничий, фаховий журнал. – Полтава : Видавництво „Terra”, 2004. – № 4 (35). – С. 112-114.
Скляр Г.П. Соціальні критерії якості післядипломної кооперативної освіти / Г.П. Скляр // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвузівської науково-методичної конференції, Полтава, 20-21 травня 2004 р. / Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2004. – С. 22-25.
Скляр Г.П. Кооперація і неоліберальна глобалізація – протиріччя цивілізаційної парадигми розвитку у сфері освіти / Г.П. Скляр // Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 10-12 червня 2004 р. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2004. – С. 30-32.
Скляр Г.П. Экономический человек сферы потребительской кооперации и его мышление / Г.П. Скляр // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28-29 сентября 2004. – Гомель : УО „Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”, 2004. – С. 17-18.
Скляр Г.П. Культурологічні особливості економічного розвитку кооперації в умовах формування соціального ринкового господарства /  Г.П. Скляр // Социальная экономика. Научный журнал. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2004. – № 4. – С. 164-172.
Скляр Г.П. Социальный капитал кооперации: генезис и развитие / Г.П. Скляр // Потребительская кооперация. Научно-практический журнал. – Гомель, 2004. – № 2 (5). – С. 88-91.

 

2005 рік :

Алiман М.В. Досвід поширення знань про кооперативний рух у країнах світу та його використання з метою вдосконалення змісту підготовки фахівців у навчальних закладах споживчої кооперації України [Текст] / М.В. Алiман // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в Європейський освітній простір: матеріали ХХХ міжвузівської науково-методичної конференції, (Полтава, 25–26 березня 2005 р). – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації, 2005. – С. 174–176.
Алiман М.В. Коли правда на першому мiсцi: до 160–рiччя створення рочдельського товариства [Текст] / М. В. Алiман, О. Метр // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 3 лютого. – С. 5–6 ; 2005. – 17 березня. – С. 5–6.
Аліман М.В., Балабан П.Ю. Iсторичнi аспекти розвитку споживчої кооперацiї України [Текст] / М.В. Аліман, П.Ю. Балабан // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2005. – 1 квітня – С. 4–17.– Діловий Випуск–Вкладка.
Алiман М.В. Таке бажане свято: день кооперації – 2005 [Текст] /  М.В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2005. – 24 червня. – С. 12.
Алiман М.В. Свенд Гегсбро: до 150-річчя від дня народження державного і кооперативного діяча Данії [Текст] / М.В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2005. – 24 червня. – С. 9.
Алiман М.В. Iталiйська нота в концертi свiтової кооперацiї: з нагоди 155–річчя від дня народження Луїджі Буффолі та Антоніо Маффі [Текст] / М.В. Аліман // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 25 серпня.
Алiман М.В. Кооперацiя Полтавщини в умовах впровадження нової економiчної полiтики (20–тi роки XX ст.) [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2005. – 19 серпня. – С. 1–24. – Діловий Випуск–Вкладка.
Алiман М.В. На чолi єднання i спiвпрацi: з нагоди 110–ї рiчницi мiжнародного кооперативного альянсу [Текст] / М.В. Аліман // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 12 вересня.– С. 3–4; 2005. – 27 жовтня – С. 5–6.

Пантелеймоненко А.О. До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки / А.О. Пантелеймоненко // Історія народного господарства та економічної думки України. Збірник наукових праць. Випуск 37-38. – К., 2005. – С. 297-305.

Пантелеймоненко А.О. Перспективність використання досвіду вищих навчальних закладів Німеччини при вивченні кооперативних дисциплін   / А.О. Пантелеймоненко // Матеріали ХХХ міжвузівської науково-методичної конференції  "Модернізація змісту і технологія підготовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейській освітній простір" 26 березня 2005 року. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. - С. 176-178 

Скляр Г.П. Механізм соціального партнерства та його особливості у сфері торгівлі споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна. Випуск 19. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 170-176.
Скляр Г.П. Споживча кооперація як суспільний феномен / Г.П. Скляр // Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 17-18 лютого  2005 р. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2005. – С. 104.
Скляр Г.П. Власність споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., Полтава, 18–19 травня 2005 р. – Т. 1. – Полтава : Скайтек, 2005. – С. 127-136.
Скляр Г.П. Потребительская кооперация в системе социального партнерства / Г.П. Скляр // Фундаментальные и прикладные исследования. Научно-теоретический журнал. – Москва : Издательство „Наука и кооперативное образование”, 2005. – № 1-2. – С. 41-45.

 

2006 рік :

Гончаренко В.В. Кредитна кооперація: збудуємо нову фінансову інфраструктуру села / Владислав Васильович Гончаренко // Дзеркало тижня. Україна. [Електронний ресурс]. 

Аліман М.В. Розвиток творчого мислення студентiв у процесi вивчення курсу «Теорiя та iсторiя кооперацiї» / М.В. Алiман, О.В. Корягiн // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції [Текст]: матеріали XXXI міжнародної науково-методичної конференції, (Полтава, 30–31 бер. 2006 р.) / [Відп. ред. Л.М. Шимановська-Дiанич, В.І. Шепелєва, Т.П. Iващенко] – Полтава, 2006. – С. 229–230.
Аліман М.В. Лiдери Укоопспiлки [Текст] : бiографiчнi довiдки голiв правлiння Укоопспiлки 1920–1991 рр. / В. Чумаченко, М. Аліман,  Т. Онiпко [та iнші]. – Київ: Вісті ЦССТУ УКООПСПIЛКИ, 2006. – 24 с. 
Аліман М.В. МКА – міжнародний центр [Текст] / М.В. Аліман // Кооператор Харківщини. – 2006. – № 2 (6).
Алiман М.В. Iдеолог кооперативних позичкових товариств: до 170-рiччя вiд дня народження Олександра Яковлєва [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. –2006. – 23 лютого. – С. 3–4.
Алiман М.В. Борис Мартос та курс його лекцiй з теорiї кооперацiї [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2006. – 5 травня. –  С. 1-24. – Діловий Випуск–вкладка; 2006. –12 травня. – С. 1–24. – Діловий Випуск – вкладка; 2006. – 19 травня. – С. 1–24. – Діловий Випуск – вкладка. 
Алiман М.В. Видатний державний i кооперативний дiяч Борис Мартос [Текст]/ М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 18 травня. – С. 3–4.
Алiман М.В. Полтавська спiлка споживчих товариств та її лiдер Дмитро Шульга : до 140–рiччя споживчої кооперацiї України та 90–рiччя Полтавської спiлки споживчих товариств [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 22 червня. – С. 3–4.
Алiман М.В. Полтавська спiлка споживчих товариств та її лiдер Дмитро Шульга : до 140-рiччя споживчої кооперацiї України та 90–рiччя Полтавської спiлки споживчих товариств [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 20 липня – С. 3–4; 2006. – 24 серпня. – С. 3–4; 2006.  – 21 вересня. – С. 3–4.
Алiман М.В. «Книга Пошани» – Історичний нарис про голів правління Укоопспілки (1920–1991рр.) [Текст] / М.В. Аліман, Т.В. Оніпко, В.П. Рекрут, В. В. Чумаченко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск . – 2006. – № 42.
Алiман М.В. Час братися за руки [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 30 листопада. – С. 8–9.
Пантелеймоненко А.О. / Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти / А.О. Пантелеймоненко – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2006. – 223 с.
 Пантелеймоненко А.О. Про неприбуткову природу кооперативів / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна – Львів: Львівська комерційна академія, 2006. – Випуск 21. – С. 295-300.
Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя свідомого розвитку фінансово-кредитної сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Наукові записки національного університету „Острозька академія”. Серія: Економіка,  вип. 8, ч. 3. – Острог : Видавництво Національний університет „Острозька академія”, 2006. – С. 471-479.
Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя свідомого розвитку споживчої кооперації в соціально орієнтованій економіці / Г.П. Скляр // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: економічна. Випуск 21. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – С. 134-140.
Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя розвитку фінансово-кредитної та інвестиційної сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Вісник економічної науки України. Науковий журнал. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України, 2006. – № 1 (9). – С. 136-140.
Скляр Г.П. Сознательное развитие отношений социального партнерства в сфере потребительской кооперации / Г.П. Скляр // Материалы Международной научной конференции профессионально-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потребительской кооперации России. По итогам научной работы в 2005 г. – М. : Наука и кооперативное образование, 2006. – С. 355-356.
Скляр Г.П. Культурологічні особливості сумісно-розділених відносин економічного розвитку та ідентичність споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, серія економічні науки. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2006. – № 1 (18). – С. 20-23.

 

2007 рік :

Аліман, М. В. Василь Яшан, Михайло Токаревський, Дмитро Шульга // Українські кооператори. Історичні нариси. / [за заг. ред. С. Гелея, В. Бабенка, М. Алімана]. – Львів: Укоопосвіта. – Книга 3. – 2007. – С. 123-140, С. 154-167, С. 207–214.
Аліман М.В. Про Бориса Мартоса та відкриття пам’ятника [Текст] / М.В. Аліман // Університетський вісник. – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2007. – № 4. – С. 6.
Аліман М.В. Історична ретроспектива. Від перших видань – до «Вістей...» [Текст] // Жива історія / М.В. Аліман. [Упорядники Б. Шинкарук,  Т. Власик]. – К.: Редакція газети «Вісті ЦССТУ», 2007. – С. 445– 448.
Аліман М.В. Це – нашої біографії рядки [Текст] // Жива історія / М.В. Аліман. [Упорядники Б. Шинкарук, Т. Власик] – К.: Редакція газети «Вісті ЦССТУ», 2007. - С. 453.
Алiман М.В. Талановитий ідеолог кооперативного руху: до 160 – рiччя вiд дня народження Шарля Жiда [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2007. – 3 серпня. – С. 1–10. – Діловий Випуск – вкладка.
Алiман М.В. Пiонер молочарської кооперацiї Микола Верещагiн [Текст] /  М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – 20 вересня. – С. 3–4; 2007. – 18 жовтня. – С. 3–4.
Алiман М.В., Оніпко Т.В. Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М.В. Алiман, Т.В. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – 15 листопада. – С. 4.
Алiман М.В. Їх єднала турбота про кадри. До – 100 річчя від для народження видатних кооператорів М. У. Клименка, С. Г. Сіденка [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – № 11.
Алiман М.В. Василь Доманицький і становлення кооперації на Київщині [Текст]/ М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. Діловий випуск. – 2007. – № 15.
Алiман М.В. Із минулого в сьогодення [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – № 21.

Гончаренко В.В. Самодопомога на основі взаємодопомоги / Владислав Васильович Гончаренко // Вісті. - 2007. - № 21. - С.  1-4
Пантелеймоненко А.О. Біля витоків кооперативних принципів / А.О. Пантелеймоненко // Вісник кредитної кооперації. – К.: Національна Асоціація кредитних спілок України, 2007. – № 2. – С. 58-61.

Пантелеймоненко А.О. Сільськогосподарські товариства - перші обслуговуючі кооперативи України  / А.О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Полтава, 2007. - № 3 (25). - С. 93-98 

Скляр Г.П. Соціальний капітал споживчої кооперації в умовах перехідної економіки / Г.П. Скляр // Торгівля, комерція, підприємництво : Збірник наукових праць. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С. 21-26.
Скляр Г.П. Приватна власність як економічна основа розвитку відносин власності споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 31-3 (117). – Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2007. – С. 185-189.
Скляр Г.П. Особливості самовідтворення споживчої кооперації при переході до сталого сільського розвитку / Г.П. Скляр // Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава, 27 березня  2007 р. – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2007. – С. 240-241.
Скляр Г.П. Безпека сільського розвитку та споживча кооперація /  Г.П. Скляр // Економічна безпека країни: проблеми теорії та практики в умовах демократичної трансформації форми влади : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 24-25 квітня 2007 р. – Ч. 2. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2007. – С. 95-99.
Скляр Г.П. Капітал кооперації: прагматизм моральності / Г.П. Скляр // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава, 17-18 травня 2007 р. – Т. 1. – Полтава : Скайтек, 2007. – С. 64-67.
Скляр Г.П. Механізм кооперативного маркетингу сільськогосподарської продукції / Г.П. Скляр // Маркетинг в малому та середньому бізнесі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 24-25 травня 2007 р. – Полтава : АСМІ, 2007. – С. 113-115.

 

2008 рік :

Гончаренко В.В. Бізнес - це жорстока боротьба, а кооперація - товариська взаємодопомога / Владислав Васильович Гончаренко / Національна сільськогосподарська палата України. Інформаційний вісник. - 2008. - №3. - С. 33-35

Аліман М.В. Реформи у споживчій кооперації України та їх наслідки [Текст] / М.В. Аліман // Споживча кооперації ХХІ століття : уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку: матерiали мiжнародної науково-методичної конференції, (Полтава, 20–21 листопада 2008 р.). – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації, 2008.
Аліман М.В. Доброчинець і кооператор Григорій Галаган [Текст] /  М.В. Аліман // Вісник кредитної кооперації. – 2008. – № 1 (4). – С. 71–72.
Алiман М.В., Оніпко Т.В. Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М.В. Аліман, Т.В. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 17 січня. – С. 4.
Алiман М.В. Григорій Галаган – основоположник кредитної кооперації на Лівобережній Україні [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2008. –  29 травня. – С. 1-3.
Алiман М.В. Його рiшення актуальнi й сьогоднi: до 100 – рiччя Першого Всеросiйського кооперативного з'їзду [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. –2008. – 4 вересня. – С. 3. ; 2008. – 2 жовтня. – С. 4.

Оніпко Т.В. Заклади громадського харчування споживчої кооперації України та їх роль у здійсненні продовольчої політики в роки НЕПу /  Т.В. Оніпко // Наукові записки : Збірник наукових статей / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; [укладач Л.Л. Макаренко]. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2008. – Серія: Педагогічні та історичні науки. – Випуск LХХІХ (79). – С. 243–255.
Оніпко Т.В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України в період непу / Т.В. Оніпко // Історичні записки : Збірник наукових праць. –  Випуск 20. – Частина 2. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2008. – С. 122–130.
Оніпко Т.В. Особливості підготовки кадрів для споживчої кооперації України в нових умовах господарювання (1921–1928 рр.) / Т.В. Оніпко // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету
ім. Петра Могили. Науково-методичний журнал. – Т. 96. – Випуск 83. Історичні науки. – Миколаїв : Видавництво Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили, 2008. – С. 192–196.
Пантелеймоненко А.О. Маркетингова діяльність вітчизняних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2008. – № 2. – Т. 1. – С. 75-78.
ПантелеймоненкоА.О. Багатофункціональні обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи: вітчизняний досвід та сучасна практика / А.О. Пантелеймоненко // Торгівля і ринок України: Збірник наукових праць. – Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі, 2008. – Випуск 25. – Т. 1. – С. 262-268.
Пантелеймоненко А.А. Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы молочного направления: отечественный опыт и современная практика / А. А. Пантелеймоненко // Бизнесинформ. – 2008. – № 2. – С. 57-62.
Пантелеймоненко А.О. Споживча кооперація України: перспективи розвитку в сучасних умовах / А.О. Пантелеймоненко // Економіка, менеджмент, підприємництво: Збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2008. – № 19 (1).– С. 11-17.
Пантелеймоненко А.О. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи зернового напряму: вітчизняний досвід та сучасна практика / А.О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. – Полтава: Полтавський університет споживчої кооперації України, 2008. – № 1 (26). – С. 32-39.
Пантелеймоненко А.О. Проблеми становлення і розвитку сучасних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А.О. Пантелеймоненко // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2008. – Випуск 237: В 6 т. – Т. ІІІ. – С. 712-725.
Пантелеймоненко А.О. Перспективи використання кооперативного досвіду південної Німеччини у галузі племінного свинарства України / А.О. Пантелеймоненко // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 3. – С. 187-190.
Пантелеймоненко А.О. Перспективність інтеграції системи споживчої кооперації України з іншими видами вітчизняних кооперативів / А.О. Пантелеймоненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі»], (Полтава, 18-19 квітня 2008 р.). – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – С. 138-140.
Пантелеймоненко А.О. Неприбуткова природа як головна особливість кооперативних організацій / А.О. Пантелеймоненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку»], (Полтава, 20-21 листопада 2008 р.). – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – С. 211-213.

Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій /  А.О. Пантелеймоненко // Актуальні проблеми економіки. - К., 2008. - № 9 (87). - С. 11-17 

Пантелеймоненко А.О. Визнання неприбуткового статусу кооперативів - основа їх успішного розвитку в Україні / А.О. Пантелеймоненко // Розвиток і збереження українського села - нагальна потреба сьогодення. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Євгена Храпливого та 110-річчю Національного аграрного університету. - Заліщики, 2008. - Частина 1. - С. 72-74

Скляр Г.П. Механізми мотивації розвитку господарства та капіталу кооперації / Г.П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, серія економічні науки. – Полтава : Редакційно-видавничий центр Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – № 2 (27). – Ч. 1. – С. 81-84.
Скляр Г.П. Розвиток інтегральної моделі сфери споживчої кооперації в умовах перехідної економіки / Г.П. Скляр // Социальная экономика. Научный журнал. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2008. – № 3-4. – С. 170-177.
Скляр Г.П. Господарський механізм виробничо-заготівельної сфери споживчої кооперації в умовах перехідної економіки / Г.П. Скляр // Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 18-19 квітня 2008 р. – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – С. 158-160.
Скляр Г.П. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сфері споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава, 24-25 квітня 2008 р. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – С. 28.
Скляр Г.П. Управління розвитком відносин кооперативної ідентичності в сфері споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 15-16 травня 2008 р. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – С. 40-41.
Скляр Г.П. Кооперативна цивілізація та її розвиток в умовах глобалізації / Г.П. Скляр // Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 20-21 листопада 2008 р. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2008. – С. 22-24.

 

2009 рік :


Аліман М.В. Інститут пайовиків: місце і роль в системі споживчої кооперації [Електронний ресурс] : матеріали на допомогу викладачам кооперативних навчальних закладів і працівникам з організаційно-кооперативної роботи / М.В. Аліман // Українська кооперація. – 2009. – № 2. – Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua.
Аліман М.В. Погляд історіографів зарубіжжя на споживчу кооперацію України в період НЕПу [Текст] / М.В. Аліман, Т.В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – 2009. – Випуск 8. – С. 220 – 232.
Алiман М.В. Споживча кооперацiя України: вiдбудова (1943–1950–тi роки) [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2009. – 2 січня. – С. 1–8. – Діловий Випуск–вкладка.
Алiман М.В. Кооперативно-просвiтня дiяльнiсть Дмитра Солов'я [Текст] /  М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 5 березня. – С. 4.
Алiман М.В. Дотримання принципiв кооперативної дiяльностi – складова забезпечення стабiльного розвитку споживчої кооперації: тези виступу на «круглому столі»: як успішно працювати в умовах фінансово–економічної кризи [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 2 квітня. – С. 3; 2009. – 9 квітня. – С. 3.
Алiман М.В. Вклад Бориса Мартоса у розвиток кооперацiї на Полтавщинi [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2009. – 3 липня. – С. 1–8. – Діловий Випуск–вкладка.
Алiман М.В. Щоб повернулись науковi надбання [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 2 лип. – С. 3–4; 2009. – 6 серп. – С. 3-4; 2009. –  10 вересня. – С. 3–4.
Алiман М.В. Найвищий ідеал – правда, справедливість, мир, співпраця : до 100– річчя від дня народження Андрія Качора [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 23 липня. – С. 2-4.
Алiман М.В. Він гордився званням кооператора: до 180–річчя від дня народження Миколи Петровича Балліна [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. –3 вересня. – С. 2.
Алiман М.В. Кооперативно-просвітницька діяльність Миколи Балліна : з нагоди 180–річчя від дня народження [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2009. – 18 вересня. – С. 1-8. – Діловий Випуск–вкладка.
Алiман М.В. Творець пам'ятникiв кооператорам : М. К. Посполiтак [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 1 жовтня. – С. 2–3.
Алiман М.В. Служiння студентству – його високе покликання : до 80–рiччя з дня народження М.М. Дiанича [Текст] / М.В. Аліман, Д. Козьмич // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 12 листопада. – С. 6.
Алiман М.В. Споживча кооперація: як усе починалося [Текст] / М.В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 21 січня. – С. 3-4.
Аліман М.В. Дмитро Шульга та споживчі товариства Полтавщини у перші десятиліття ХХ ст. [Текст] / М.В. Аліман // Полтавська Петлюріана: матеріали восьмих Петлюрівських читань. – Число 7. – Полтава: Головне управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації, 2009. – С. 100–121. 

Оніпко Т.В. Державна політика регулювання торговельних взаємозв’язків споживчої кооперації з державною промисловістю: генеральні договори 1924–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки : Збірник наукових статей / Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова [укл. Л.Л. Макаренко]. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Випуск LХХХІV (84) : Серія: Педагогічні та історичні науки. – С. 296–308.
Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в системі НЕПу : погляд зарубіжних історіографів / Т.В. Оніпко // Бахмутський шлях. Літературне та наукове історико-філологічне видання. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 1–2. – С. 145–150.
Оніпко Т.В. Вплив держави на цінову політику споживчої кооперації України в 1924–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки з української  історії : Збірник наукових статей. – Випуск 22. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С. 136–143.
Оніпко Т.В. Регіональні особливості діяльності закладів громадського харчування споживчої кооперації України в 1923–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Сторінки історії : Збірник наукових праць. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – Випуск 29. –  К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – Випуск 29. – С. 160–170.
Оніпко Т.В. Історичний досвід запровадження госпрозрахунку кооперативними закладами громадського харчування України (1923–1925 рр.) / Т.В. Оніпко // Історичні записки : Збірник наукових праць. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2009. – Випуск 24. – С. 170–179.
Оніпко Т.В. Поглиблення співробітництва споживчої кооперації України і державної промисловості в 1926–1928 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія [за заг. ред. проф. І.С. Зуляка]. – Тернопіль :  Видавництво Тернопільського національного педагогічного університету  
ім. В. Гнатюка, 2009. – Випуск 3. – С. 81–87.
Оніпко Т.В. Залучення споживчої кооперації України до організації харчування голодуючих безробітних та селян у 1921–1923 рр. / Т.В. Оніпко // Історичні записки: Збірник наук. праць. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2009. – Випуск 23. – Ч. 1. – С. 165–174.
Оніпко Т.В. Податкова політика держави щодо споживчої кооперації України в період нової економічної політики / Т.В. Оніпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. –  Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2009. – Випуск ХХVІІ.  – С. 165–169.
Оніпко Т.В. Діяльність споживчої кооперації України щодо забезпечення дітей харчуванням у період голоду 1921–1922 рр. / Т.В. Оніпко // Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2009. – Випуск 29. – С. 51–58.
Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в період нової економічної політики: історіографія початку ХХІ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Випуск 8. Серія: Гуманітарні науки. – С. 212–220.
Оніпко Т.В. Залучення державою споживчої кооперації України до забезпечення продовольством армії в 20-ті рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Тематичний випуск : Держава та армія. – 2009.– № 652. – С. 129–133.
Оніпко Т.В. Державна політика зниження цін у споживчій кооперації України в 1926–1928 рр. / Т.В. Оніпко // Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2009. – Випуск 28. – С. 66–74.
Оніпко Т.В. Історичний досвід фінансового забезпечення торговельної галузі споживчої кооперації України в 1926–1928 рр. / Т.В. Оніпко // Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2009. – Випуск 27. – С. 12–20.
Оніпко Т.В. Історичний досвід перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців споживчої кооперації в ринкових умовах НЕПу /  Т.В. Оніпко // Література та культура Полісся. – Випуск 52 : Проблеми літератури, історії та культури ХІХ–ХХ ст. у сучасному висвітленні [відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2009. – С. 159–170.
Оніпко Т.В. Споживча кооперація України і європейський ринок : досвід 20-х рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №8 (138). Частина 1. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2009. – С. 172–179.
Оніпко Т.В. Використання потенціалу споживчої кооперації щодо зміцнення обороноздатності України в роки непу / Т.В. Оніпко // Історичні записки : Збірник наукових праць Випуск 22. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2009. – С. 169–176.
Оніпко Т.В. Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період непу / Т.В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Випуск 16. Серія: Історія : Збірник наукових праць [за заг. ред. проф. П.С.Григорчука]. – Вінниця, 2009. – С. 52–58.
Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в контексті «нової торговельної політики» 1924–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Випуск 15. Серія: Історія: Збірник наукових праць [за заг. ред. проф. П.С. Григорчука]. – Вінниця, 2009. – С. 65–70.
Оніпко Т.В. Сільська торгівля споживчої кооперації України в 1923 р. : досвід подолання економічної кризи / Т.В. Оніпко // Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К. : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Українська академія наук, 2009. – Випуск 26. – С. 61–70.
Оніпко Т.В. Олександр Шліхтер як кооператор : маловідомі сторінки біографії / Т.В. Оніпко // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2009. – № 4. – С. 108–114.
Оніпко Т.В. Міжнародний день кооперації як засіб оптимізації споживчої кооперації України в умовах нової економічної політики / Т.В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Історія [за заг. ред. проф. І.С. Зуляка]. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2009. – Випуск 1. – С. 52–56.
Оніпко Т.В. Роль хлібопекарської промисловості споживчої кооперації України у вирішенні продовольчих проблем у 20-і рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, ІПШІ МОНУ і НАНУ [«Наука і освіта»], 2009. – № 2. – С. 62–69.
Оніпко Т.В. Співпраця споживчої кооперації та профспілок України щодо підготовки господарських кадрів у період непу / Т.В. Оніпко // Вісник Академіії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – К. : АПСВ, 2009. – №3. – С. 50–55.
Оніпко Т.В. Володимир Затонський як кооператор у період виходу з економічної кризи 1922–1923 рр. / Т.В. Оніпко // Зб. наук. праць. Серія: Історія та географія. / Харківський національний педагогічниій університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Планета-Прінт, 2009.– Випуск 34. – С. 22–26.

Пантелеймоненко А.О. Неприбуткова природа кооперативних організацій / А.О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. – Полтава: Полтавський університет споживчої кооперації України, 2009. – № 1 (32). – С. 20-25.

Скляр Г.П. Економічні умови та вітчизняна практика розвитку відносин інтегральної моделі сфери споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Социальная экономика. Научный журнал. – Харьков: Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2009. – № 1. – С. 200-204.
Скляр Г.П. Інвестування капіталу сфери споживчої кооперації в умовах фінансово-економічної кризи / Г.П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України,
Серія: Економічні науки. – Полтава : Редакційно-видавничий центр Полтавського університету споживчої кооперації України, 2009. – № 2. – С. 100-104.
Скляр Г.П. Розвиток відносин соціального партнерства у виробничо-заготівельній сфері споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України,  Серія: Економічні науки. – Полтава : Редакційно-видавничий центр Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6 (37). – С. 29-34.
Скляр Г.П. Споживча кооперація як форма забезпечення соціально-економічної безпеки держави / Г.П. Скляр // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. Випуск 92. – Харків : Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. – 2009. – С. 269-275.
Скляр Г.П. Сфера харчового виробництва та ресторанного господарства в інтегральній моделі розвитку споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства : Збірник тез доповідей. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2009. – С. 299-302.
Скляр Г.П. Безпека розвитку сфери споживчої кооперації в умовах периферійного ринкового господарства / Г.П. Скляр // Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 15-16 травня 2009 р. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2009. – С. 124-126.

 

2010 рік :

Аліман М.В. Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії [Текст] / М. В. Аліман // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 3 (42). – С. 107–112.
Аліман М.В. Використання Б. Мартосом зарубіжного досвіду підготовки фахівців-кооператорів: тези [Текст] / М. В. Аліман // Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15–16 квітня 2010 р.). – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації, 2010. – С. 18–20.
Алiман М.В. Перші товариські крамниці в країнах Західної Європи та їх творці [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 29 січня.– С. 1–8. Діловий Випуск–вкладка; 2010. – 5 лютого. – С. 1–8. Діловий Випуск–вкладка.
Алiман М.В. Ваган Тотоміанц і його праці про кооперативний збут сільськогосподарських продуктів [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010 . – 12 лютого. – С. 1–8. Діловий Випуск–вкладка.
Алiман М.В. Студентські роки кооперативного діяча Бориса Мартоса [Текст] / М.В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 23 квітня. – С. 1–3.

Гончаренко В.В. Соціально-економічна природа кооперативів та важливість їх державної підтримки в Україні / Владислав Васильович Гончаренко // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів: Львівська комерційна академія, 2010. - С. 286-293
Оніпко Т.В. Діяльність маслоробних підприємств споживчої кооперації України в другій половині 1920-х років / Т.В. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Полтава, 2010. - № 3 (42). - С. 116-121

Оніпко Т.В. Особливості відродження експортної діяльності споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики / Т.В. Оніпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.– Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – Випуск ХХІХ. – С. 116–121.
Оніпко Т.В. Експорт вітчизняною споживчою кооперацією продуктів рослинництва як засіб сприяння індустріалізації країни в останні роки НЕПу / Т.В. Оніпко // Науковий вісник [«Гілея»]– К. : ВІР УАН, 2010. – Випуск 41. –С.99 –108.
Оніпко Т.В. Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926–1928 рр.) / Т.В. Оніпко // Український селянин.: Збірник наукових праць [за ред. А.Г. Морозова]. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2010. – Випуск 12. – С. 223–226.
Оніпко Т.В. Історичні уроки співпраці вітчизняної споживчої кооперації з пайовим товариством «Укрнархарч» у період непу / Т.В. Оніпко // Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2010. – Випуск 36. – С. 71–79.
Оніпко Т.В. Історичний досвід оптимізації промислових підприємств вітчизняної споживчої кооперації під час економічної кризи 1923 р. /  Т.В. Оніпко // Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць. – К. : ІВЦ Видавництво [«Політехніка»], 2010. – С. 88–98.
Оніпко Т.В. Залучення промислових підприємств споживчої кооперації України до забезпечення потреб населення в перші роки НЕПу /  Т.В. Оніпко // Збірник науковиї праць : Серія: Історія та географія / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2010. – Випуск 39. – С. 89–94.
Оніпко Т. В. Виробнича діяльність споживчої кооперації України в період НЕПу : історіографічний аспект / Т.В. Оніпко // Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2010. – Випуск 30.– С. 179–188.
Оніпко Т.В. Культурно-духовна підтримка споживчою кооперацією українського села в 20-ті рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. – Луганськ, 2010. – № 9 (151). Частина 2. – С. 172–177.
Нестуля О.О., Пантелеймоненко А.О. Розбудова споживчої кооперації Наддніпрянської України (кінець ХІХ - початок ХХ століття) / Нестуля Олексій Олексійович, Пантелеймоненко Андрій Олексійович // Вісник Львівської комерційної академії. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. - Вип. 9. - С. 105-122

Пантелеймоненко А.А. Активизация кооперативного движения в украинском селе в период Столыпинской аграрной реформы (1906-1911 гг.) / А.А. Пантелеймоненко // Столыпинские чтения: Сборник докладов, выступлений, статей. – Київ: Міжнародна благодійна організація «Демократичний фундамент», 2010. – С. 36-45.
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив / Р.Я. Корінець,  М.П. Гриценко, М.Й. Малік, А.О. Пантелеймоненко та ін. // Словник-довідник [За загальною редакцією Р.Я. Корінця, М.П. Гриценка, М.Й. Маліка]. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 160 с.
Пантелеймоненко А.О. Перспективність використання європейського досвіду кооперативних організацій сфери послуг в українській практиці / А.О. Пантелеймоненко // Збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири»], (12 жовтня 2010 р.). – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – С. 198-207.

Скляр Г.П. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його вдосконалення в умовах перехідної економіки / Скляр Г.П., Педик О.О. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - № 3 (42). - С. 83-88

Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя розвитку відносин соціального партнерства в споживчій кооперації / Г.П. Скляр // Социальная экономика. – 2010. – № 2. – С. 289-294.
Скляр Г.П. Місце концепції кооперативної цивілізації в розвитку теорії кооперації / Г.П. Скляр // Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 15-16 квітня 2010 р. – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2010. – С. 41-44.
Скляр Г.П. Подолання бідності як критерій суспільної ефективності розвитку споживчої кооперації / Г.П. Скляр // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : Збірник наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12 жовтня 2010 р. – Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – С. 298-303.


2011 рік :

Аліман М.В. Борис Мартос і його кооперативна діяльність на Полтавщині в 1913-1917 роках / Аліман Мирослав Васильович // Вісник Львівської комерційної академії. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. - Випуск 10. - С. 224-230

Бабенко С.С. Перспективи розвитку системи споживчої кооперації України в умовах лібералізації економіки / С.С. Бабенко, А.О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Львівська комерційна академія, 2011. – Випуск 9. – С. 199-214.

Гончаренко В.В. Міжнародні принципи діяльності та унікальність кооперативів як форми господарювання / Владислав Васильович Гончаренко // Наукові праці Полтавської Державної аграрної академії. Вип. 3. - Т.2 Економічні науки. - Полтава: ПДАА. - 2011. - С. 330-338
Гончаренко В.В. Кооперативні форми господарювання у світовому та національному господарстві / Владислав Васильович Гончаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - Полтава: ПУЕТ, 2011. - №3 (48). - С. 88-94
Оніпко Т.В. Споживча кооперація в контексті Нової економічної політики: теоретичний аспект // Т.В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011.– Серія : Гуманітарні науки. – Випуск 10. – С. 305–319.
Оніпко Т.В. Кооперативне громадське харчування в контексті державної продовольчої політики другої половини 1920-х рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Випуск 19. Серія : Історія : Збірник наукових праць [за заг. ред. проф. П.С. Григорчука]. – Вінниця, 2011. – С. 201–207.
Оніпко Т.В. Внесок споживчої кооперації України у державні хлібозаготівлі в 1923–1925 рр. / Збірник наукових праць. Серія: Історія та географія / Т.В. Оніпко / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2011. – Випуск 41.  – С. 68–73.
Оніпко Т.В. Вплив держави на хлібозаготівельну діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 1928 р. / Т.В. Оніпко// Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2011. – Випуск 44. – С. 130–138.
Оніпко Т.В. Вплив держави на хлібозаготівельну діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 1928 р. / Т.В. Оніпко// Науковий вісник [«Гілея»]: Збірник наукових праць [ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2011. – Випуск 44. – С. 130–138.
Пантелеймоненко А.О. Становлення та розвиток житлової кооперації Німеччини / А.О. Пантелеймоненко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2011. – № 2. – С. 187-201.
Пантелеймоненко А.О. Становлення і розвиток житлової кооперації Великобританії / А.О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011. – № 5 (50). – С. 293-301.
Пантелеймоненко А.О. Про чинники результативності реалізації компетентнісного підходу у сучасному навчальному процесі / А.О. Пантелеймоненко // Матеріали ХХХVI Міжвузівської науково-практичної конференції [«Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу»]. - Частина 1, (квітня 2011 р.). – Полтава: Редакційно-видавничий відділ Полтавського університету економіки і торгівлі, 2011. – С. 199-201.
Пантелеймоненко А.О. Про сутність процесу демутуалізації кооперативів /.А.О. Пантелеймоненко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2011. – № 1. – С. 94-102.
Пантелеймоненко А.О. Про моделі співпраці вітчизняних збутових сільськогосподарських кооперативів з системою споживчої кооперації України / А.О. Пантелеймоненко, Ю.П. Макаренко // Економіка АПК. – 2011. – № 10. - С. 43-48.
Пантелеймоненко А.О. Перспективність поширення в Україні західноєвропейського досвіду кооперативного енергопостачання / А.О. Пантелеймоненко // Збірник наукових статей учасників четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації»], (12 травня 2011 р.). – Полтава: Скайтек, 2011. – С. 40-43.
Panteleimonenko A. Aktueller Zustand und Entwicklungstendenzen der Wohnungsgenossenschaft in der Ukraine / A. Panteleimonenko, M. Maendle // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава»] (6-7 жовтня 2011 р.). – Полтава, 2011 р. – С. 290-293.

Пантелеймоненко А.О. Развитие кооперативного движения в украинском селе в контексте столыпинской аграрной реформы  / А.А. Пантелеймоненко // Наука и кооперация : проблемы и пути развития : Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 12-14 апреля 2011 года : В 7 ч. - Белгород: Издательство БУКЭП, 2011. - Ч. 7. - С. 44-52

Пантелеймоненко А.О.  О сущности неприбыльной природы кооперативных организаций  / А.А. Пантелеймоненко // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. - 2011 г. - Выпуск 1. - С. 195-204

Пантелеймоненко А.О. ІТ-кооперативи у сфері послуг Німеччини  / А.О. Пантелеймоненко //  Суспільний сектор економіки України у ситуації системиних змін ХХІ століття : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2011 р. - Хмельницький: ХКТЕІ, 2011. - С. 19-21

Пантелеймоненко А.О. Генезис і тенденції розвитку житлової кооперації в Україні / А.О. Пантелеймоненко // Вести. Деловой Выпуск. ДВ-Вкладыш. - 28 октября 2011 г. - № 43. - С. 1-8

Пантелеймоненко А.О. Зарубіжний досвід кооперативних організацій сфери послуг та перспективність його використання у вітчизняній практиці / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2011. - № 2 (29). - С. 234-243

Пантелеймоненко А.О. Західноєвропейські товариства взаємного страхування та страхові кооперативи: сутність організації, зміст діяльності і значення / А.О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної академії. - Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. - Випуск 10. - С. 509-520

Пантелеймоненко А.О. Особливості організації навчання у Рейнсько-Вестфальській кооперативній академії (RWGA, Німеччина) / А.О. Пантелеймоненко // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти : українські традиції та європейська практика. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції , 27 жовтня 2011 року. - Хмельницький, 2011. - С. 74-75

 

2012 рік :

Гончаренко В.В. Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми кредитування аграрного сектора національної економіки / Владислав Васильович Гончаренко // Наукові праці Полтавської державної  аграрної академії. Спецвипуск. - Полтава: ПДДА, 2012. - С. 19-24

Аліман М.В., Оніпко Т.В. Грунтовна праця про визначного дослідника українського кооперативного руху Іллю Витановича / М.В. Аліман, Т.В. Оніпко // Міжнародний кооперативний рух : генезис та тенденції сучасного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конфернеції, 16-17 лютого 2012 р. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - С. 6-10

Оніпко Т.В. Участь споживчої кооперації УСРР в експорті продуктів тваринництва  в 20-ті рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Міжнародний кооперативний рух : генезис та тенденції сучасного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конфернеції, 16-17 лютого 2012 р. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - С. 111-114

Пантелеймоненко А.О. Про модель обслуговуючого кооперативу у сфері зеленого туризму України / А.О. Пантелеймоненко, М.І. Кабачинський // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1 (11). – Хмельницький: Повний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва», 2012. – С. 149 – 155.
Пантелеймоненко А.О. Про доцільність викладання курсу «Житлова кооперація» // Матеріали XXXVII міжнародної науково-методичної конференції [«Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження], (28-29 березня 2012 р.). – Частина 1. – Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі, 2012. – С. 50-53.
Пантелеймоненко.А.О. Досвід столипінської аграрної реформи: державна підтримка сільської кредитної кооперації / А.О. Пантелеймоненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 лютого 2012 р. [Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку] : – Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі, 2012. – С. 76-81.
Пантелеймоненко А.О. Досвід споживчих кооперативів США: особливості організації і діяльності «Оklahoma Food Cooperative» / А.О.Пантелеймоненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному року кооперативів [«Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні»]. (5-7 квітня 2012 р.). – Житомир: Видавництво Житомирського національного аграрно економічного університету, 2012. – С. 369-373.

Пантелеймоненко А.О. Податкова політика Російської імперії щодо кредитно-кооперативних організацій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип.22, Ч II. 2012. - Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 95-99.

© 2009 - 2014 Гончаренко В.В.